Integritetspolicy

Information om Nordaqs behandling av dina personuppgifter
Följande information tillhandahålls av Nordaq i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen.

Vem är den person som ansvarar för personuppgifter?

Nordaq Water Filter Systems AB
Address: Sveavägen 166, 113 46 Stockholm
Email address: info@nordaq.com

Syftena och den rättsliga grunden för varje behandling

När vi får en e-postadress eller annan kontaktinformation från dig kommer din personliga information att behandlas så att vi kan kontakta dig i framtiden, bland annat för att tillhandahålla vårt nyhetsbrev. Grunden för att behandla din personliga information i form av din kontaktinformation är vårt legitima intresse; Bland annat för att kunna ge information om våra erbjudanden och tjänster i form av ett nyhetsbrev och att kunna kontakta dig i framtiden.

Vilka är mottagarna eller kategorierna av mottagare som får åtkomst till personuppgifterna?
Personuppgifterna överförs inte till tredje part.

Uppstår någon överföring från tredje part?
Nej, ingen överföring av dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Personuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. Om du ber oss ta bort din personliga information eller uppger att du inte vill få ytterligare nyhetsbrev tar vi bort din information. Informationen kommer också att raderas om vi får någon indikation på att en tidigare angiven e-postadress inte längre är relevant.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Utövandet av dina rättigheter är helt gratis. Men om en begäran om att få information är uppenbart ogrundad eller orimlig, har vi rätten att ta ut en avgift som täcker administrativa kostnader i samband med din begäran. Det kan också hända att vi avvisar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

I. Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få utdrag från registrerade personuppgifter och verifiera den information vi behandlar för dig. Denna rätt kan utövas genom att kontakta oss via e-post eller skriftligen tillsammans med en kopia av ID-kortet eller liknande (om det begärs av oss och är tillåtet enligt lag). Om begäran kommer från en annan person än dig utan bevis på att en sådan begäran lagligen begärs för dina räkning, avvisas begäran.

II. Du har rätt att radera dina personuppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort
a) uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in.
b) om vår behandling av dina personuppgifter saknar en rättslig grund.
c) om borttagning krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet.
d) huruvida behandlingen är avsedd för direktmarknadsföring och du motsätter dig behandlingen av uppgifterna.
e) om du motsätter dig behandling av personuppgifter som efter en balans mellan intressen och det inte finns några legitima intressen som uppväger dina intressen.

III. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information som vi hanterar om du korrigerade den. Beroende på syftet med behandlingen kan du också ha rätt att begära komplettering av personuppgifter som inte är fullständiga.

IV. Du har rätt att invända mot direkt marknadsföring
Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring och sådan behandling av personuppgifter som bygger på en balans mellan intressen (dvs det skäl som är berättigat intresse). Om du till exempel invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

V. You have the right to object to our treatment
When we treat your personal data with the support of our legitimate interest, you always have the right to object to the treatment. In such cases, we will cease processing and personal data will be erased to the extent that we do not have legitimate interests that outweigh your interests.

IV. You have the right to request limitation of treatment
You have the right to request that we limit the processing of your personal data if, for example, you consider that the personal data is incorrect. The right to limitation applies during the time we process your request if you have objected to the processing of certain personal data, if the processing is unlawful but you prefer a restriction before deletion or if we need to process the data to determine, enforce or defend a legal claim.

Automatiskt beslutsfattande
Det finns inget automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering).
Du har alltid rätten att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet.

Om du har några kommentarer om vår behandling av personuppgifter, är det möjligt att kontakta Datainspektionen för att göra klagomål.
Klagomål kan göras via Datainspektionens pdf-formulär för detta ändamål, skickas till datainspektionen@datainspektionen.se eller per brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Direktmarknadsföring?
Dina personuppgifter kan behandlas för direkt marknadsföring i form av nyhetsbrev som kommer att skickas ut ett par gånger per år. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Kakor
Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Vi avidentifierar alla IP-nummer, vilket gör att du inte kan identifieras genom det underlag för statistik som vi samlar in. Informationen som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google.

Google Analytics lagrar information om:
• när du besökte webbplatsen första gången

• när du besökte webbplatsen senast

• när ditt nuvarande besök påbörjades

• hur många gånger du besökt webbplatsen

• vilken webbläsare du använder

• hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera.

Här hittar du länk till tillägget hos Google Analytics.

Här kan du läsa mer hos Google.

Övrigt
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är valfritt.

Vi använder kakor för att förbättra din upplevelse.

Vill du läsa mer om vår kakpolicy? Klicka här